Ordensreglement

For

Haveforeningen Smørmosen Klausdalsbrovej 294, 2860 Søborg

 

Stk. 1  Haver og hække, veje og gange udenfor de enkelte haver skal holdes rene og fri for ukrudt. Rabatten uden for haven må gerne beplantes med lave stauder eller sommerblomster, men haveejeren må acceptere eventuel skade fra trafik på vejene.

Misligholdte haver istandsættes med betalt arbejdskraft, og regningen fremsendes til haveejeren. Hvis betalingen udebliver, henregnes dette som restance.

Stk. 2 Hække skal klippes regelmæssigt, max. højde 1,80 m, hække i matrikelskel max højde 2 m, hække i det østvendte matrikelskel dog max højde 3,5 m. Hegn i matrikelskel og mellem haverne skal være hæk.

Skel mod vej skal være hæk eller anden beplantning, max højde 1,80 m.

Stk. 3 Vandspild må ikke finde sted. Ethvert medlem er pligtig til at holde opsyn med vandledningen og straks meddele utætheder til bestyrelsen. Bodsstørrelser for vandspild fastsættes på afgift og prisliste som vedtages hvert år på generalforsamlingen. Vanding med turbine eller andre mekaniske apparater er forbudt. Vanding med slange må kun finde sted i tiden kl. 20.00 – 06.00. Lige havenumre på lige datoer, ulige havenumre på ulige datoer. Kommunen har totalt forbud mod vanding af græsplæner. Kommunens vandingsforbud skal til en hver tid overholdes.                     

Hvis bestyrelsen får en begrundet mistanke om, at et medlem har et uforholdsmæssigt stort vandforbrug, kan bestyrelsen pålægge medlemmet at etablere separat vandmåler til den pågældende have. Sker dette ikke, er bestyrelsen berettiget til at få arbejdet udført for medlemmets regning.

Hvis et medlem forårsager et større vandspild (f. eks. frostsprængning), kan bestyrelsen pålægge medlemmet en afgift, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Afgiften er pligtig ydelse til foreningen.

Stk. 4 Havenummer og postkasse opsættes let synligt ved indgangen til haven.

Stk. 5 Foreningens værktøj og redskaber, som er til fri afbenyttelse for medlemmerne, skal altid sættes på plads i rengjort stand samme dag, hvis ikke anden aftale er truffet med bestyrelsen.

Stk. 6 På foreningens område må der ikke køres hurtigere end 15 km i timen.

Stk. 7 Al parkering på vejene er forbudt. Store arbejdsvogne må ikke parkere på foreningens område. Alle indregistrerede køretøjer, som medlemmerne ejer eller er bruger af, må ikke henstilles på foreningens fællesarealer, men skal parkeres på egen P-plads i haven. Nye medlemmer som er ejer eller bruger af et indregistreret motorkøretøj skal inden 1 år efter køb af haven etablere en P-plads, hvis en sådan ikke findes. Motorkøretøjer som ikke er indregistreret må ikke forefindes i haveforeningen. Det er ligeledes ikke tilladt at henstille trailere eller andet maskinel på fællesarealerne. Undtaget herfra er haverne 1, 27 og 86. Vask og reparation af køretøjer er forbudt på foreningens fællesarealer.

Stk. 8 Hunde må kun færdes løse i den enkelte haves indhegnede område. Hunde skal føres i snor på foreningens fællesområder og må aldrig være til gene for andre medlemmer i haveforeningen, hverken med støjende gøen eller truende adfærd. Kamphunde uden mundkurv er ikke tilladt i haveforeningen.

Husdyrhold er forbudt. Beskedent kanin- og hønsehold er tilladt. En enkelt hane er tilladt, men den må ikke genere andre medlemmer af haveforeningen, og må først lukkes ud af hønsehuset efter kl. 8.00 i weekender og 7.00 på hverdage. Hønsehuset skal være rimeligt støjisoleret.

Stk. 9 Ved indføring af telefon ledninger, el-ledninger, dræn og andre installationer, der forårsager opgravning af vejbelægningen, meddeles det forud for arbejdets påbegyndelse til bestyrelsen. Alle skader, der påføres vejbelægningen, hæfter skadevolderen/medlemmet for, ligesom opgravning og jordbunker henligger for medlemmets fulde ansvar.

Stk. 10 Støjende maskiner, benzin- som eldrevne, må ikke benyttes på hverdage fra kl. 20.00 til kl. 08.00 samt lørdage efter kl. 16 og søn og helligedage efter kl. 12 i perioden 1. maj – 31. september.

Stk. 11 Hvis et medlem i forbindelse med levering af en vare eller modtagelse af anden form for ydelse udefra, forårsager skade på foreningens område eller ejendomme, er det at betragte som et mellemværende mellem medlemmet og skadevolder. Således er det medlemmet, der er ansvarlig for udbedring af skaden. Hvis skaden forårsages i forbindelse med en levering til foreningens arealer eller fælleshus, rekvireret af bestyrelsen og derunder nedsatte udvalg, er det at betragte som et mellemværende mellem bestyrelsen og skadevolder.

Stk. 12 Bestyrelsen skal have adgang til haverne for at kunne tilse, at love, vedtægter og deklaration overholdes.

Stk. 13 Medlemmerne er forpligtede til at overholde Gladsaxe kommunes regler om affaldssortering. Undlader et medlem dette, og derved påfører haveforeningen ekstra omkostninger, kan bestyrelsen kræve omkostningerne dækket af medlemmet, eller pålægge medlemmet en afgift på op til 5000 kr.

Foreningshuset er til enhver tid røgfrit

Godkendt på generalforsamlingen den 8. maj 2011 og erstatter ordensreglerne af 12. maj 2007

Kan du ikke læse PDF? Så kan du hente Adobe reader her 

Det er helt gratis.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk