Vedtægter

 

§ 1 Foreningens navn er Haveforeningen Smørmosen.

Dens hjemsted er Gladsaxe Kommune.

§ 2 Foreningens formål er at forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal, matr. Nr. 6a af Gladsaxe by og sogn.

2.1 At varetage medlemmernes fællesinteresser og vedligeholdelsen af fællesanlæg, og derved sikre medlemmernes haver så godt som muligt.

2.2 Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark og sikre, at de bestemmelser, der fremgår af tingbogen for matr. Nr. 6a af Gladsaxe by og sogn efterleves. Medlemmerne er ligeledes forpligtiget til at følge reglerne i deklarationen der er aftalt med kommunen.

§ 3 Medlemmer kan optages, hvis de er personligt myndige og kan dokumentere at have fast ophold i København og omegn.

3.1 Hvert medlem kan kun have en have tilsluttet Kolonihaveforbundet for Danmark.

3.2 Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Nye medlemmer skal ved underskrift bekræfte at have modtaget foreningens vedtægter og ordensreglement, og at ville overholde de deri vedtagne bestemmelser.

3.3 Adresseforandring skal meddeles kassereren senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

§ 4 Foreningens medlemskapital består af de af medlemmerne indbetalte andele. Medlemsandelen forfalder kontant ved havens overdragelse. Medlemsandelen kan ikke af tredjemand gøres til genstand for arrest eller eksekution.

4.1 Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgående gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse for medlemmerne.

§ 5 Ønske om overdragelse af en have til tredjemand kræver på forhånd en henvendelse til bestyrelsen/formanden, der kontakter foreningens vurderingsudvalg, som foretager en vurdering efter kolonihaveforbundets gældende regler.

5.1 Overdragelsen er kun gyldig, når bestyrelsen godkender overdragelsens vilkår.

5.2 Ingen overdragelse må godkendes, hvis ikke overdragerens evt. gæld til foreningen samtidig berigtiges.

5.3 Overdragelse kan kun ske efter regler vedtaget af Kolonihaveforbundet for Danmark, Kreds 4

5.4 Nyt parcelejerbevis udstedes til nye medlemmer.

5.5 Bestyrelsen kan fastsætte et passende beløb til bortkørsel af evt. affald, som sælger skal betale.

5.6 Ved overdragelsen erlægger det nye medlem et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, og som ikke betales tilbage ved udtrædelse.

5.7 Smørmosens generalforsamling godkender medlemmer til vurderingsudvalg, som har gennemført kolonihaveforbundets kreds 4 hovedstadens vurderingskursus.

§ 6 Kontingent/haveleje fastsættes af generalforsamlingen ud fra det budget, som bestyrelsen har forelagt den til godkendelse.

 

6.1 Generalforsamlingen kan vedtage et engangsbeløb til større anlægsarbejder, som er pligtig ydelse for medlemmerne.

6.2 Kontingent og anden pligtig ydelse forfalder til betaling den 1. i månederne marts, juni, september og december. Er forfaldsdagen en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

Betalingen anses for rettidig, når den erlægges senest 4. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag, den følgende hverdag.

 

6.3 Er kontingenter og andet skyldigt beløb til foreningen ikke betalt til tiden, sendes en rykker på beløbet tillagt et rykkergebyr på 200,- kr. Gebyret bliver tillagt ved hver rykker.

6.4 Såfremt kontingentet og anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan medlemskabet fortabes jfr. § 8.1.

6.5 Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem, at søge sig fyldestgjort i medlemmets have værende bebyggelse, beplantning m.v. forud for alle andre kreditorer. Denne bestemmelse er at lyse pantstiftende.

§ 7 Ordensbestemmelser for foreningens område vedtages af generalforsamlingen og forvaltes af bestyrelsen.

7.1 Bestyrelsen er berettiget til at vedtage supplerende bestemmelser, som forelægges førstkommende generalforsamling til godkendelse.

7.2 Hvert medlem skal anlægge og vedligeholde sin have som pryd- og/eller køkkenhave.

7.3 Bygninger i haven skal overholde regler for mål og placering, som fremgår af deklarationen, vedtaget af Gladsaxe kommune og Kolonihaveforbundet for Danmark, og er tinglyst på matr. Nr. 6a af Gladsaxe by og sogn. Deklarationens øvrige bestemmelser er hvert medlem også pligtig at efterleve.

7.4 Før medlemmet foretager bygningsændringer der medfører at det bebyggede areal øges eller forandres, eller før der bygges nye huse/udhuse o. lign., skal der foreligge en byggetilladelse udstedt af bestyrelsen. Ansøgning om byggetilladelse skal være skriftlig og mindst omfatte et A4 ark med en tegning over huset og ændringerne. Tegningen skal indeholde alle relevante mål som højde, bredde og længde samt afstand til alle skel og andre bygninger.

En nybygning/bygningsændring skal være færdig senest 1 år efter at byggetilladelsen er udstedt af bestyrelsen, og haven skal være ryddet for byggematerialer og andet affald. Efter 2 år skal haven være etableret i acceptabel stand, jævnfør deklarationens § 4.

7.5 I haven må der ikke drives nogen form for erhvervsmæssig virksomhed.

7.6 Fremleje af haver må ikke finde sted. I særlige tilfælde kan bestyrelsen tillade udlån af en have for en kortere periode.

7.7 Bestyrelsen kan idømme afgifter for overtrædelse af ordensreglementet. Såfremt en afgift ikke betales, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet jfr. § 8.1. Afgiftsbeløbet godkendes af generalforsamlingen, ligesom klager over den enkelte afgift kan forelægges førstkommende generalforsamling til endelig godkendelse.

7.8 Medlemmer med hæk ud mod moseområdet, motorvejsområdet samt ud mod Klausdalsbrovej afholder selv udgifter til reetablering af hæk, hvis denne går ud, udsættes for hærværk eller på anden måde beskadiges. Bestyrelsen skal forhandle refusionsmuligheder med kommune, amt og Vejdirektorat i henhold til hegnsloven.

7.9 Bestyrelsen kan idømme et medlem en afgift for unødigt vandspild, (f.eks. frostsprængning). Størrelsen på denne afgift fastsættes af generalforsamlingen hvert år, når denne godkender beløbslisten for afgifter. Afgiften er en pligtig ydelse til foreningen.

§ 8 Medlemsretten kan fortabes i følgende tilfælde:

8.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis kontingent og anden pligtig pengeydelse ikke er indbetalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter at skriftligt påkrav er fremsat af bestyrelsen. Det skal dog udtrykkelig angives i det skriftlige påkrav, at medlemsretten kan fortabes, hvis restancen ikke betales inden udløbet af den angivne frist.

8.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet overlader brugen af haven til en anden, og trods påtale fra foreningen fortsætter hermed.

8.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der i væsentlig grad misrøgter sin have eller groft tilsidesætter bestemmelser, pålagt foreningen fra offentlige myndigheder, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens vedtægter og ordensbestemmelser.

8.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet, dennes husstand eller gæster i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens øvrige medlemmer.

8.5 Medlemmet ekskluderes når medlemmet trods flere påtaler, gentagne gange tilsidesætter foreningens vedtægter og ordensbestemmelser.

8.6 Tyveri og hærværk mod foreningen politianmeldes, og kan ligeledes medføre ekskludering af medlemmet.

§ 9 Når medlemsretten fortabes eller ved eksklusion frakendes, er medlemmet og dets husstand pligtig at fraflytte haven med 14 dages varsel, og kan om fornødent sættes ud ved fogedens hjælp.

9.1 Et forhenværende medlem har intet krav mod foreningens formue.

9.2 Parcel og bebyggelse er foreningen berettiget til at afhænde på de bedst opnåelige vilkår.

Når afhændelsesbeløbet afregnes med det forhenværende medlem, kan foreningen fratrække enhver udgift, der er forbundet med eksklusion og afhændelse, herunder advokatomkostninger, retsgebyr, restancer m.m.

9.3 Et forhenværende medlem må ikke fjerne værdier så som hus og beplantning m.m. fra haven.

9.4 Ved eksklusion af et medlem i h. t. denne vedtægts § 8.2, § 8.3, og § 8.4 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelsen af meddelelsen herom, skriftligt at forlange spørgsmålet endeligt afgjort på en generalforsamling/ekstra- ordinær generalforsamling.

§ 10 Pligtarbejde Alle haver kan indkaldes efter tur til arbejde med blandt andet ren- og vedligeholdelse af veje, fællesarealer og fællesfaciliteter.

10.1 Indkaldelse til pligtarbejde bekendtgøres på opslagstavlen ved foreningshuset.

10.2 Arbejdet foregår normalt på søndage i sæsonen, men kan også aftales med bestyrelsen foretaget på et andet tidspunkt.

10.3 Såfremt haven ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme afgift, hvilket er pligtig ydelse for medlemmer. Idømt afgift fritager ikke for pligtarbejde.

§ 11 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

11.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst 1 måneds varsel ved fremsendelse af brev til medlemmets faste bopælsadresse, eller via e-mail til medlemmer der selv melder sig på en adresseliste og udtrykker ønske om at få indkaldelsen på denne måde. Medlemmer der melder sig på denne liste vil i øvrigt få tilsendt bestyrelsesreferater, indkaldelse til fællesarbejde, samt indbydelser til arrangementer der afholdes af bestyrelsen.

11.2 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1 Valg af dirigent

2 Bestyrelsens beretning

3 Årsregnskab med evt. revisionsberetning

4 Godkendelse af budget

5 Godkendelse af listen over afgifter og priser

6 Indkomne forslag

7 Valg af formand/kasserer

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

9 Valg af suppleanter

10 Valg af revisorer og revisorsuppleanter

11 Eventuelt

11.3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres i foreningens postkasse i underskrevet stand inden kl. 14.00 senest 3uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal omdeles i havernes postkasser senest 8 dage før generalforsamlingen.

11.4 Adgang til generalforsamlingen har medlemmerne og deres myndige husstand.

11.5 Hver have har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11.6 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de fremmødte stemme berettigede, undtagen når det drejer sig om:

 

1 Vedtægtsændring. Her kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer

2 Optagelse af kollektive lån

3 Ekstraordinære indskud jfr. § 6.1

4 Foreningens eventuelle opløsning. Hertil kræves 2/3 flertal, og at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de fremmødte er gået ind derfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

11.7 Skriftlig afstemning skal finde sted ved valg, hvor flere opstiller, eller når 10 % af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere kræver det.

11.8 Generalforsamlingens protokol underskrives af dirigenten, sekretæren og formanden på bestyrelsens vegne.

11.9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne skriftlig stiller krav herom. Der kan ikke træffes beslutninger, hvis ikke 4/5 af de medlemmer der har begæret den ekstraordinære generalforsamling er til stede. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 12 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og gennemfører generalforsamlingens beslutninger.

12.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 7 medlemmer, der vælges for en toårig periode. Valgbar er kun den/de personer som er opført på parcelejerbeviset.

Formand og kasserer vælges særskilt, i henholdsvis lige og ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Bestyrelsesmedlemmer skal vælges i én samlet valghandling.

Valg til bestyrelsen kræver mindst 1 års anciennitet i foreningen.

Valg kræver, at medlemmet er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

Der kan kun vælges en repræsentant fra hver have til bestyrelsen eller suppleant hertil.

12.2                Kasseren varetager daglige ud- og indbetalinger fra bank og kasse. Bestyrelsen ansætter en bogholder eller revisor til at føre regnskabet. Hvis der ikke kan vælges en kasserer på generalforsamlingen, vælger bestyrelsen en ekstern uvildig bogholder, som ikke er medlem af HF. Smørmosen, til at varetage begge opgaver.

12.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og vedtager selv sin forretningsorden.

12.4 Suppleanter vælges for 1 år. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder 1. suppleanten, dog kun til næste generalforsamling.

12.5 Hvis formand eller kasserer afgår i valgperioden, eller hvis flere bestyrelsesmedlemmer fratræder, så bestyrelsen ikke kan suppleres, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg.

12.6 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.

12.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Opstår stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.

12.8 Over bestyrelsesmøderne føres protokol, der underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget. Et bestyrelsesmedlem har krav på at få sine synspunkter ført til protokollen.

12.9 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, der angår en beslægtet person, eller hvis vedkommende på anden måde er personligt interesseret. Ved behandling af personsager er det kun bestyrelsen der deltager.

12.10 Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål medlemmerne imellem.

12.11 Bestyrelsens udlæg dækkes af foreningen. De godkendes af generalforsamlingen. Ekstraordinære udgifter ved rejser og møder i foreningsanliggender, der skønnes påkrævet, dækkes af foreningen.

§ 13 Medlemmernes faste indbetalinger til foreningen skal foregå på en dertil oprettet konto i et anerkendt pengeinstitut.

13.1 Foreningen skal endvidere have en bankkonto.

13.2 Kassereren drager omsorg for, at den kontante beholdning ikke overstiger det af generalforsamlingen godkendte beløb.

13.3 Udtræk på giro- og bankkonto kan kun foretages af kasserer og formand i forening. Hvis en af dem er indisponibel, indtræder næstformanden.

13.4 Kassereren kan kautionsforsikres. Forsikringens omfang besluttes af bestyrelsen og udgiften dækkes af foreningen.

13.5 Tegningsret udadtil for foreningen har formand og kasserer i fællesskab. I tilfælde af, at en af dem er indisponibel, indtræder næstformanden.

13.6 Kassereren forestår foreningens regnskab.

Regnskabet løber fra 1. marts til 28./29. februar

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før fremlæggelse være underskrevet i sin helhed. Det skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Kontingent skal betales over PBS.

 

13.7 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. én hvert år for en toårig periode, samt en revisorsuppleant for 1 år.

Revisorerne fører revisionsprotokol over de bemærkninger, revisionen giver anledning til.

Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

Bestyrelsen orienteres løbende om indholdet i revisionsprotokollen og attesterer fremlæggelsen.

§ 14 Force majeure. Opstår der situationer, der ikke er taget forbehold for i foreningens vedtægter eller ordensreglement, kan bestyrelsen træffe beslutning herom under ansvar overfor den førstkommende generalforsamling.

§ 15 Generalforsamlingen, der endeligt vedtager foreningens opløsning, vælger en eller flere likvidatorer til at realisere foreningens aktiver og afvikle dens forpligtelser.

15.1 Et konstateret over- eller underskud ved foreningens opløsning fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres indbetalte foreningsandeles størrelse.

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 5. maj 2018,

og erstatter vedtægter fra den 21. maj 2016.

 

 

 

Kan du ikke læse PDF? Så kan du hente Adobe reader her 

Det er helt gratis.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk